Inilah jalanku

Bismillahi Rahmani Rahim

Innalhamda lillah nahmaduhu wa nasta’iinuhuu wa nastaghfiruhuu wa na’uudzu billahi min syuruurinaa wa anfusinaa min sayyiaatinaa a’maalinaa man yahdillahu falaa mudhillalahu wa man yudhlilhu falaa hadiiyalahu. Asyahudu anlaa ilaaha illallaahu wa asyahadu anna muhammadan abduhuu wa rasuuluhu. Allaahumma Shalli ‘alaa Muhammad wa ‘alaa aalihii wa sahib ajmain ammaa ba’du.

Segala puji Allah swt yang telah mentakdirkan saya lahir di tengah-tengah keluarga muslim. Keluarga yang mendidik dan membesarkanku dengan nilai-nilai Islam. Berbeda dengan sebagian manusia yang harus lahir di tengah keluarga yang belum memeluk agama Tauhid ini, agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mereka yang telah terlahir dengan fitrah, bersih, suci tanpa noda, yang telah bersaksi di alam rahim bahwa Allah-lah Tuhan (Rabb) mereka. Namun setelah lahir ke dunia bukanlah suara adzan dan iqamat yang mereka dengar, bukanlah seruan kepada Allah yang diserukan kepada mereka. Mereka yang harus dibesarkan jauh dari nilai-nilai Islam dan nilai-nilai ketauhidan. Sekali lagi ucapan puji syukur tak terbatas saya haturkan kepada Allah swt atas nikmat yang sangat besar ini. Nikmat yang tidak bisa dibeli dengan materi. Continue reading “Inilah jalanku”

Ma’rifatullah (6)

ALLAH SELALU BERSAMA MAKHLUK-NYA

Di  dalam  bahasa  arab  Allah  selalu  bersama  makhluk-Nya  berarti Ma’iyatullah.

A. PEMBAGIAN MA`IYATULLAH

1.Ma’iyah Umum

Ma’iyah  umum  adalah  pengetahuan,  maksudnya  adalah pengetahuan Allah yang meliputi seluruh makhluk-Nya.
Firman Allah:

Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tak ada
yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang
ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daunpun yang gugur

melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir bijipun

dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering,

melaimkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). (QS. 6:59)

Ayat lain: QS. 58:7; 6:3; 57:4
Continue reading “Ma’rifatullah (6)”

Ma’rifatullah(5)

KEWAJIBAN MUSLIM KEPADA ALLAH SWT

1.Mengerjakan rukun Islam yang lima

2.Menerima ketentuan Allah dengan Ridha baik ketentuan yang bersifat kauni (Qadha&   Qadar) (2:156) atau ketentuan hukum-hukum/undang-
undang (4:65)
Continue reading “Ma’rifatullah(5)”

Ahammiyatu Syahadatain

Sasaran

1.         Memahami kepentingan syahadat dalam hidup seorang muslim.

2.         Memahami syahadat sebagai pintu masuk dan intisari ajaran Islam serta menjadi dasar perubahan total sesuatu ummat.

Sinopsis

Kepentingan syahadat (ahamiyah syahadat) perlu didedahkan kepada mad’u agar dapat betul-betul memahami syahadat secara konsep dan aplikasinya. Kenapa syahadat penting karena dengan bersyahadat seseorang boleh menyebutkan dirinya sebagai muslim, syahadat sebagai pintu bagi masuknya seseorang kedalam Islam. Kefahaman seorang muslim dapat melakukan perubahan-perubahan individu, keluarga ataupun masyarakat. Dalam sejarah para nabi dan rasul, syahadat sebagai kalimah yang diperjuangkan dan kalimah inilah yang menggerakkan dakwah nabi dan rasul. Akhir sekali, dengan syahadat tentunya setiap muslim akan mendapatkan banyak pahala dan ganjaran yang besar dari Allah Swt. Continue reading “Ahammiyatu Syahadatain”