Inilah jalanku

Bismillahi Rahmani Rahim

Innalhamda lillah nahmaduhu wa nasta’iinuhuu wa nastaghfiruhuu wa na’uudzu billahi min syuruurinaa wa anfusinaa min sayyiaatinaa a’maalinaa man yahdillahu falaa mudhillalahu wa man yudhlilhu falaa hadiiyalahu. Asyahudu anlaa ilaaha illallaahu wa asyahadu anna muhammadan abduhuu wa rasuuluhu. Allaahumma Shalli ‘alaa Muhammad wa ‘alaa aalihii wa sahib ajmain ammaa ba’du.

Segala puji Allah swt yang telah mentakdirkan saya lahir di tengah-tengah keluarga muslim. Keluarga yang mendidik dan membesarkanku dengan nilai-nilai Islam. Berbeda dengan sebagian manusia yang harus lahir di tengah keluarga yang belum memeluk agama Tauhid ini, agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mereka yang telah terlahir dengan fitrah, bersih, suci tanpa noda, yang telah bersaksi di alam rahim bahwa Allah-lah Tuhan (Rabb) mereka. Namun setelah lahir ke dunia bukanlah suara adzan dan iqamat yang mereka dengar, bukanlah seruan kepada Allah yang diserukan kepada mereka. Mereka yang harus dibesarkan jauh dari nilai-nilai Islam dan nilai-nilai ketauhidan. Sekali lagi ucapan puji syukur tak terbatas saya haturkan kepada Allah swt atas nikmat yang sangat besar ini. Nikmat yang tidak bisa dibeli dengan materi. Continue reading “Inilah jalanku”

Sebuah Nasehat “Nikmat Islam”

apabila kita telah mengetahui bahwasanya ALlah swt mengharamkan syurga bagi mereka yang kufur terhadapnya maka dari itu kita tahu bahwa sebesar-besar nikmat adalah Nikmat Islam.

Apabila Allah menginginkan bagi hambanya kebaikan bagi dia dimatikan dalam beragam Islam dan Rasulullah saw pernah berdoa “Wahai yang menetapkan hati tetapkanlah hatiku di atas agamamu”.

Salah satu fitnah akhir zaman orang yang malamnya muslim dan paginya kafir atau orang yang paginya kafir dan malamnya dia beriman

setiap perkara yang ditarik dari kita pasti ada gantinya dari Allah kecuali agama maka tiada gantinya.

jadikanlah hatimu gembira ketika menyembah Allah Continue reading “Sebuah Nasehat “Nikmat Islam””